Občanské právo


Zajišťujeme našim klientům poradenství s důrazem na ochranu vlastnictví a uzavírání různých druhů smluv.

Poskytujeme lidem právní služby ve všech obyčejných i mimořádných životních situacích. Naše poradenství zahrnuje především tvorbu různorodých smluv a vymáhání nároků, které zakládají. Sepisujeme smlouvy darovací, kupní, nájemní, licenční, smlouvy o dílo, o výpůjčce, o zprostředkování, o zatížení věci služebností a mnohé další. Zastupujeme klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme pohledávky.

V oblasti soukromého života našich klientů nabízíme také poradenství v oblasti sepisování předmanželských smluv, zastupování při rozvodu manželství, sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti včetně stanovení výživného, plnění vyživovací povinnosti pro rozvedenou manželku či manžela a zastupování v dědickém řízení, případně v dědických sporech.

Pro klienty jsme tu zkrátka ve všech případech, které si vyžadují ochranu jejich práv. Za všech okolností se snažíme nalézt dlouhodobě udržitelná řešení.


Na koho se můžete obrátit: