Dušan Sulitka

Partner - vedoucí týmu soukromého práva

Specializace


Studium práva jsem absolvoval převážně v Brně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Získal jsem zde magisterský titul a následně i malý a velký doktorát. Oba na katedře mezinárodního a evropského práva, kde jsem se věnoval otázkám spojeným s uplatňováním unijního práva před vnitrostátními soudy.

V průběhu studií jsem získal cenné zkušenosti na několika studijních pobytech v zahraničí. Za nejdůležitější z nich považuji ty absolvované na King’s College London a Evropském univerzitním institutu v italské Florencii. Rozvinuly mé znalosti unijního práva a umožnily mi diskusi s předními odborníky v dané oblasti.

Praktické zkušenosti jsem prvně získával v přední československé advokátní kanceláři. Zabýval jsem se především právem veřejných zakázek, kdy jsem se podílel na poradenství pro veřejné instituce i významné obchodní korporace. Pracoval jsem s právníky, kteří měli nejen výjimečné znalosti práva, ale byli zejména dobrými lidmi. Této příležitosti si velmi vážím.

V další práci jsem pokračoval jako asistent soudce na Nejvyšším správním soudě. Tuto část své kariéry dosud považuji za nejvíce inspirativní. Měl jsem možnost zabývat se širokým spektrem správního práva: právem hospodářské soutěže, daňovým právem, správním trestáním či mezinárodní ochranou. Ve všech oblastech jsem rád nacházel vlivy mezinárodního práva a pokoušel se pomáhat při hledání spravedlivých řešení. Prostředí otevřené pro jakoukoli diskusi, slušnost a prosazování hodnot ve mně natrvalo zanechalo zájem pro správní právo a soudnictví jako takové.

Získané zkušenosti jsem následně využil v práci pro Nejvyšší soud České republiky. Vedl jsem oddělení analytiky a srovnávacího práva a velmi úzce spolupracoval s předsedou tohoto soudu. Měl jsem možnost psát srovnávací právní studie a koncepty soudních rozhodnutí. Podílel jsem se na spolupráci se zahraničními institucemi, zejména pak nejvyššími evropskými soudy. Jednalo se jak o pravidelná mezinárodní setkání a bilaterální návštěvy, tak spolupráci na vytváření stálých platforem pro vzájemnou spolupráci. Překládal jsem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro tzv. Modrou sbírku a ve Štrasburku jsem absolvoval i pracovní stáž, kde jsem se podílel na přípravách soudních rozhodnutí ve věcech vedených proti České republice.

V naší advokátní kanceláři vedu tým soukromého práva. Poskytuji komplexní právní poradenství širokému spektru klientů. Převážně v oblasti smluvního práva a práva obchodních korporací včetně oblasti fúzí a akvizic. Zabývám se také pracovněprávním poradenstvím a převody nemovitostí. Jsem odborníkem na pojistné právo a zkušenosti získané prací v justici nadále využívám při vedení soudních sporů v různorodých soukromoprávních i veřejnoprávních agendách.

Každému, kdo se na mě obrátí, nabízím osobní přístup, maximální vstřícnost a pečlivost. Ve své práci se nadále věnuji i správnímu právu a s ním souvisejícímu právu ústavnímu a ochraně lidských práv. Poskytuji také pro bono právní poradenství.

Mluvím plynule anglicky a polsky.

Jsem advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 18730. V advokátní kanceláři Erudit působím jako trvale spolupracující advokát.