Panevropský penzijní produkt a nově přijatá česká právní úprava

28. dubna 2022

O co jde?

Jednou ze základních svobod zaručených občanům EU je svoboda pohybu, díky níž mohou žít a pracovat v kterémkoliv členském státě. S možností volně pracovat napříč EU úzce souvisí otázka důchodového zabezpečení. Vzhledem k tomu, že není možno zasahovat do organizace národních penzijních systémů, umožňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (dále jen „Nařízení PEPP“) jednotlivcům využít nabídku nového dobrovolného rámce pro spoření prostředků na stáří – panevropský osobní penzijní produkt.

Panevropský osobní penzijní produkt (dále jen „PEPP“) je dobrovolný doplňkový osobní penzijní produkt bez vazby na státem provozovaný systém důchodového pojištění, tzv. I. pilíř. V České republice je součástí tzv. III. pilíře jako alternativa k penzijnímu připojištění se státním příspěvkem a doplňkovému penzijnímu spoření. Svou povahou bude představovat pouze doplněk veřejných důchodových systémů, nebude se jednat o zaměstnanecký produkt. Možnými podobami PEPP budou vklad, pojištění nebo investice.

Svým charakterem je PEPP vhodný především pro osoby pracující během produktivního věku ve více členských státech, jelikož např. daňová podpora a podmínky pro doplňkové osobní penzijní produkty se v rámci EU mohou lišit. K některým penzijním produktům je poskytován za splnění zákonných podmínek státní příspěvek, některé požívají daňových motivací. Poskytovatel PEPP bude tyto podmínky evidovat, díky čemuž bude moct účastník PEPP při přemístění do jiného členského státu efektivně využít daňové výhody nebo maximální výši příspěvků. PEPP umožní zachování kontinuity spoření při přesunu mezi členskými státy, a navíc bude možno pobírat příspěvky od zaměstnavatele nebo státu ve státě přesídlení.

Nařízení PEPP

Nařízení PEPP stanoví jednotná pravidla pro registraci, poskytování a distribuci PEPP a dohledu nad nimi. Dále harmonizuje soubor základních vlastností PEPP tykajících se především distribuce, minimálního obsahu smluv PEPP, investiční politiky, změny poskytovatele nebo přeshraničního poskytování a přenositelnosti. Cílem harmonizace je vytvoření standardizovaného produktu dostupného ve všech členských státech a rozšíření možnosti výběru mezi různými druhy poskytovatelů, a to i přeshraničně.

Registrovaný PEPP bude moct být nabízen napříč členskými státy. U záležitostí neupravených Nařízením PEPP se uplatní příslušná odvětvová legislativa.

Nařízení PEPP nabude účinnosti 22. července 2022.

Zákon o panevropském penzijním produktu

Zákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“) adaptuje český právní řád na Nařízení PEPP. Upravuje zejména působnost České národní banky (dále jen „ČNB“),Zákonem určenou jako tzv. příslušný orgán, přestupky, využití některých diskrečních oprávnění a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků PEPP.

Nařízení PEPP dále umožňuje podmínky související s akumulační a výplatní fází a částkami vyplácenými z vnitrostátních podúčtů určit jednotlivými členskými státy, nejsou-li stanoveny nařízením samotným. Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména věkové hranice pro zahájení akumulační fáze, minimální dobu trvání akumulační fáze, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu. Zákon je však nyní blíže neupravuje, ponechává je tak na smluvní volnosti.

Přeshraniční poskytování a přenositelnost

Poskytovatelé PEPP a distributoři PEPP mohou působit na území jiného hostitelského státu při splnění podmínek příslušné sektorové regulace a po splnění notifikační povinnosti dle čl. 17 a násl. Nařízení PEPP. Účastníci PEPP mají právo využívat službu přenositelnosti, která jim dává právo přispívat na stávající účet PEPP při změně bydliště do jiného členského státu. Současně je jim přiznán nárok ponechat si veškeré výhody a pobídky, které jim poskytovatel PEPP přiznal a které jsou spojené s nepřerušeným investováním do jejich PEPP. Při využití služby přenositelnosti dojde k otevření nového podúčtu v rámci účtu PEPP, který se bude řídit podmínkami stanovenými na vnitrostátní úrovni státem přesídlení. Na příspěvky a výběry z podúčtů se mohou vztahovat samostatné smluvní podmínky.

Vznik jednotného produktu s možností využití přenositelnosti a přeshraničního poskytování
v podobě PEPP může přinést větší konkurenci a snížení poplatků poskytovatelů.

Daňové zvýhodnění a příspěvky

Podle důvodové zprávy k Zákonu, bude z hlediska daňové podpory u PEPP využit stávající rámec daňové podpory pro produkty na stáří. Pro využití daňové podpory bude muset produkt PEPP splňovat podmínky upravené v zákoně o daních z příjmů pro daný typ finančního produktu. Může se například jednat o nastavení podmínek výplaty, která se váže na uplatnění daňové výhody.

V této souvislosti Ministerstvo financí počítá správní úpravou v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje kapitálového trhu v ČR, kde se navrhuje zavedení „účtu dlouhodobých investic“ a tím rozšíření existující daňové podpory i na další dlouhodobé finanční produkty. Produkty PEPP, které nesplní podmínky dané zákonem o daních z příjmů, na tuto státní podporu nedosáhnou. Jednoduše řečeno, daňové výhody se budou pouze vztahovat na PEPP, které budou splňovat podmínky dle zákona o dani z příjmu.

V důvodové zprávě se dále uvádí, že předmětem úvah je nastavení podmínek souvisejících s akumulační a výplatní fází PEPP a uplatnění nově sjednoceného limitu na všechny produkty spoření na stáří na částku 48.000 Kč pro využití daňové výhody ve formě nezdanitelné části základu daně.

Co se týče státních příspěvků, tyto Zákon nikterak neupravuje a ani se na PEPP nevztahuje žádný ze stávajících příspěvků.

Registrace PEPP

ČNB bude mít povinnost uveřejnit a pravidelně aktualizovat seznam poskytovatelů s registrovaným PEPP, notifikovaných poskytovatelů PEPP a distributorů PEPP majících povinnost oznámit ČNB zahájení nebo ukončení distribuce PEPP. I když se jedná o penzijní produkt, penzijní společnosti jej poskytovat nebudou, protože jejich činnost není harmonizovaná na unijní úrovni, ale je regulována pouze národní úpravou.

Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu může podat:

(a) banka,

(b) spořitelní a úvěrní družstvo,

(c) tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního pojištění,

(d) obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,

(e) investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo
(f) samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

Distribuce PEPP

PEPP nebude svým charakterem představovat typově nový finanční produkt, nepůjde o novou finanční službu. Bude se jednat především o vkladové produkty, životní pojištění a investiční služby. Požadavky na odbornou způsobilost osob jednajících se zákazníky tak primárně vycházejí ze sektorové právní úpravy.

Pro distribuci investičních produktů PEPP bude třeba odborné znalosti a dovednosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pro distribuci pojištění PEPP bude potřeba prokázat odborné znalosti a dovednosti složením odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Pro oblast ostatních finančních služeb, na které nedopadá stávající úprava, je požadavek na odbornou způsobilost upraven v § 5 Zákona. Obsahem odborné způsobilosti jsou znalosti v oblasti regulace PEPP, zejména znalost Nařízení PEPP a Zákona a schopnost produkt zákazníkovi vysvětlit a poskytnout mu doporučení. Konkrétní rozsah odborných znalostí a dovedností bude upraven vyhláškou ČNB.

Postoupení smlouvy

Zákon upravuje zvláštní způsob nakládání s portfoliem smluv o PEPP, jeho použitelnost je omezena pouze na situaci, kdy probíhá řízení o zrušení registrace. Z hlediska soukromého práva jde o postoupení smlouvy, ale na rozdíl od obecné právní úpravy se nevyžaduje souhlas účastníků PEPP, jelikož je nahrazen souhlasem ČNB. Speciální úpravou postoupení smluv jinému poskytovateli PEPP není dotčena možnost účastníka PEPP najít si a změnit poskytovatele PEPP za jiného individuální cestou. Zákon myslí i na situace, kdy se nedaří postoupit smlouvy jinému poskytovateli se souhlasem ČNB.

V takovém případě může ČNB rozhodnout o postoupení svým rozhodnutím. V ostatním je postup obdobný jako v případě, kdy ČNB dává pouze souhlas.

Informační povinnost vůči ČNB

Nařízení PEPP vyžaduje, aby poskytovatelé PEPP poskytovali příslušnému orgánu informace potřebné pro výkon jeho pravomocí. Zákon nad rámec Nařízení PEPP rozšiřuje informační povinnost i na distributory PEPP a depozitáře, v případě poskytování informací po předchozí výzvě i na další kategorie osob (například spolupracující osoby, zejména auditory). Pokud jde o pravidelné poskytování informací, ČNB je zmocněna k vydání vyhlášky, prostřednictvím které bude oprávněna určit rozsah, formu, lhůty a způsob předkládání informací poskytovateli a distributory PEPP v návaznosti na přímo účinné předpisy EU.

Opatření k nápravě a přestupky

Zákon umožňuje uložení dvou typů opatření, a to odstranění zjištěného nedostatku nebo výměnu stanovených osob – členů řídícího a kontrolního orgánu právnické osoby a osoby ve vedoucí funkci. Opatření lze uložit i současně. Možností uložit opatření k nápravě podle Zákona není dotčeno právo ČNB případně uložit opatření k nápravě podle příslušné sektorové právní úpravy.

Příslušnost k projednání přestupků je svěřena ČNB. Rovněž jako v jiných sektorech finančního trhu je ČNB povinna zveřejňovat svá rozhodnutí. Přestupky jsou upraveny v § 15 až 18 Zákona, a to podle jednotlivých subjektů, které se jich mohou dopustit, tedy podle poskytovatele, distributora a depozitáře a tzv. další přestupky týkající se vícera těchto subjektů.

Tam, kde to Nařízení PEPP vyžaduje, je stanovena maximální výše sankce. Konkrétně se jedná o částku 129.420.000 Kč (vztahuje se na některé přestupky poskytovatele PEPP) a částku18.120.000 Kč (vztahuje se na některé další přestupky fyzických osob).

Účinnost

Účinnost Zákona je stanovena na 15. den od vyhlášení, tedy 11. 5. 2022.


Autor článku:

Mgr. Magdaléna KráľováTémata článku